50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược : đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc ra quyết định

Mikael Krogerus, Roman Tschappeler
1 1 1 1 5 (Đánh giá 0 lượt)

Có ở thư viện
Mượn sách

Phân loại: Tâm lý hoc

Đánh giá sách

Đánh giá